WEDDING KIMONO
>
TOP PAGE

WEDDING KIMONO

SHIROMUKU(WHITE WEDDING KIMONO)
Hisho‡ 004-121
Kikomon‡ 009-005
Matsunami‡ 009-008
IROUCHIKAKE (COLORED WEDDING KIMONO)
HarukaB 004-075
HarukaR 004-092
HarukaW 004-097
Lily 009-002
ShikiP 009-004
Kashoku 009-006
Momoyama 009-007
Noshiblue 009-009
Noshiwhite 009-010
Yae 009-011
Sakura 009-012
Organdy pink 004-002
MONTSUKI HAORI / HAKAMA KIMONO
Black and Black-white

White and Silver-gray